Dr. Mehmet Ertan

 • Title: The Alevi Movement in Turkey: Its Emergence, Agencies, and Demands (Part 2)
 • Başlık: Türkiye’de Alevi Hareketi: Doğuşu, Aktörleri ve Talepleri (Bölüm 2)
 • Date/Tarih: 4 Feb/Şubat 2021

Recommended Readings / Önerilen Okumalar

 • Borovalı, Murat ve Boyraz, Cemil. “The Alevi Workshops: An Opening Without an Outcome?” Turkish Studies, 2015, 16(2)
 • Çamuroğlu, Reha. Tarih Heterodoksi ve Babailer. İstanbul: Der, 1990
 • Dressler, Marcus. Writing Religion: The Making of Turkish Alevi Islam. Oxford: Oxford University Press, 2015.
 • Erdemir, Aykan. “Tradition and Modernity: Alevis’ Ambiguous Terms and Turkey’s Ambivalent Subjects,” Middle Eastern Studies, 2005, 41(6)
 • Ertan, Mehmet. Aleviliğin Politikleşme Süreci. İstanbul: İletişim Yayınları, 2017
 • Ertan, Mehmet. “Örtük Politikleşmeden Kimlik Siyasetine: Aleviliğin Politikleşmesi ve Sosyalist Sol,” Birikim, No: 309-310, 2015.
 • Gezik, Erdal. Alevi Kürtler. Istanbul: İletişim Yayınları, 2012
 • Gürtaş, İmran ve Çakmak Yalçın (der.) Kızılbaşlık, Alevilik, Bektaşilik. İstanbul: İletişim Yayınları, 2015.
 • İrat, Ali Murat. Aleviliğin ABC’si. Istanbul: Profil, 2012
 • Karakaya-Stump, Ayfer. Vefailik, Bektaşilik, Kızılbaşlık: Alevi Kaynaklarını, Tarihini ve Tarihyazımını Yeniden Düşünmek. İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2020.
 • Kehl-Bodrogi, Krisztina. Kızılbaş/Aleviler, çev. Oktay Değirmenci ve Bilge Ege Aybudak. İstanbul: Ayrıntı, 2012
 • Massicard, Elise. Alevi Hareketinin Siyasallaşması, çev. Ali Berktay. İstanbul: İletişim Yayınları, 2007
 • Melikoff, Irene. Uyur İdik Uyardılar: Alevilik–Bektaşilik Araştırmaları, çev. Turan Alptekin. İstanbul: Demos Yayınları, 2006
 • Ocak, Ahmet Yasar. Türk Sufiliğine Bakışlar. İstanbul: İletişim Yayınları, 2012.
 • Okan, Murat. Türkiye’de Aleviler. Ankara: İmge Yayınları, 2004.
 • Olsson, Tord; Özdalga, Elizabeth; Raudvere, Catherine (der.) Alevi Kimliği, çev. Hayati Torun ve Bilge Kurt Torun. İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Yayınları, 2000
 • Saraç, Necdet.  Alevilerin Siyasi Tarihi 1300-1971. İstanbul: Cem Yayınevi, 2011
 • Schüller, Harald. Particilik, Hemşerilik, Alevilik, çev. Yılmaz Tonbul. İstanbul: İletişim Yayınları, 1999
 • Selman, Cemal. Göç, Kimlik, Alevilik. Ankara: Dipnot Yayınları, 2019.
 • Shankland, David. The Alevis in Turkey. Londra: Routledge, 2003
 • Sökefeld, Martin. Struggle for Recognition: The Alevi Movement in Germany and in Transnational Space. New York : Berghahn Books, 2008
 • Şahin, Şehriban. “The Rise of Alevism as Public Religion,” Current Sociology. 2005, 53(2)
 • White, Paul J. ve Jongerden, Joost (der.). Turkey’s Alevi Enigma. Leiden: Brill, 2003
 • Yalçınkaya, Ayhan. Kavimkırım İkliminde Aleviler. Ankara: Dipnot Yayınları, 2014
 • Yalçınkaya, Ayhan. Pas. Ankara: Phoneix, 2005
 • Yıldırım, Rıza. Aleviliğin Doğuşu. İstanbul: İletişim Yayınları, 2017
 • Yıldırım, Rıza. Geleneksel Alevilik. İstanbul: İletişim Yayınları, 2018

Contact Us

8 + 4 =