Dr. Nagehan Tokdoğan 

 • Title: Emotion, Symbol, Space: The AKP’s Never Ending Conquest of İstanbul (Part 2)
 • Başlık: Duygu, Sembol, Mekan: AKP’nin İstanbul’u ve Bitmeyen Fetih (Bölüm 2)
 • Date: 10 Oct/Ekim 2020

Recommended Readings / Önerilen Okumalar

 • Adanalı, Y. A. (2015). AKP Döneminde Şehirler, Kentsel Dönüşüm ve Mimari: Mekânsallaşan İktidar, İktisat ve İtirazlar. K. İnal, N. Sancar, & U. Gezgin (Der.) içinde, Marka Takva Tuğra, s. 119-124. İstanbul: Evrensel Basım Yayın.
 • Adanalı, Y. A. (2015). Mekânsallaşan İktidar, İktisat ve İtirazlar. K. İnal, N. Sancar, & U. Gezgin (Der.) içinde, Marka Takva Tuğra: AKP Döneminde Kültür ve Politika, s. 119-124. İstanbul: Evrensel Basım Yayın.
 • Ahmed, S. (2004). Collective Feelings: Or the Impressions Left by Others. Theory Culture Society, 24-42.
 • Ahmed, S. (2014). Duyguların Kültürel Politikası. S. Komut, (Çev.) İstanbul: Sel Yayıncılık.
 • Aksoy, A. (2014). İstanbul’un Neoliberalizmle İmtihanı. A. B. Candan, & C. Özbay (Der.) içinde, Yeni İstanbul Çalışmaları: Sınırlar, Mücadeleler, Açılımlar, s. 27-46. İstanbul: Metis Yayınları.
 • Atlı, M. (2017). Türkiye’de Cami Mimarlığı Tartışması Nerelerde Tıkanıyor? Kubbeyi Yere ve/veya Çamlıca Tepesi’ne Koymak. T. Bora (Der.) içinde, İnşaat Ya Resullullah, s. 55-76. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Avcı, S. (2014). Ayasofyanın Yeniden Fethi. http://www.birikimdergisi.com/guncel-yazilar/833/ayasofya-nin-yeniden-fethi#.Wh0w7FVl-po adresinden alınmıştır.
 • Bakken, B. (2008). The Culture of Revenge and the Power of Politics: A Comparative Attempt to Explain the Punitive. Journal of Power, 1(2), s. 169-187.
 • Barbalet, J. (2002). Introduction: Why Emotions are Crucial? J. Barbalet (Ed.) içinde, Emotions and Sociology, s. 1-9. Oxford: Blackwell Publishing.
 • Bartu, A. (2006). Eski Mahallelerin Sahibi Kim? Küresel Bir Çağda Tarihi Yeniden Yazmak. Ç. Keyder (Der.) içinde, İstanbul: Yerel ile Küresel Arasında, s. 43-59. İstanbul: Metis Yayınları.
 • Berezin, M. (2002). Secure States: Towards a Political Sociology of Emotion. J. Barbalet (Ed.), içinde, Emotions and Sociology, s. 33-52. Oxford: Blackwell Publishing.
 • Berman, Y. (2013, Haziran 10). AKP’nin Toplumsal Mukavemetle İmtihanı: İstanbul Artık Fethedilmeyecek! http://www.birikimdergisi.com/guncel-yazilar/725/akp-nin-toplumsal-mukavemetle-imtihani-istanbul-artik fethedilmeyecek#.Wh1c51Vl-po adresinden alınmıştır.
 • Bora, T. (2006). Fatih’in İstanbul’u: Siyasal İslamın Alternatif Küresel Şehir Hayalleri. Ç. Keyder (Der.) içinde, İstanbul: Yerel ile Küresel Arasında, s. 60-77. İstanbul: Metis Yayınları.
 • Bora, T. (2016). Muhafazakâr ve İslamcı Söylemde Beyaz Türk Hıncı: Beyaz Türk’e Kahretmek. E. Aktoprak, & C. Kaya (Der.) içinde, 21. Yüzyılda Milliyetçilik: Teori ve Siyaset. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Bora, T. (2017b). Türk Muhafazakârlığı ve İnşaat Şehveti: Büyük Olsun Bizim Olsun. T. Bora (Der.) içinde, İnşaat Ya Resulullah, s. 9-16. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Bouchard, G. (2013). National Myths: Constructed Pasts, Contested Presents. New York: Routledge.
 • Boym, S. (2007). Nostalgia and Its Discontents. The Hedgehog Review, s. 7-18.
 • Brysk, A. (1995). “Hearts and Minds”: Bringing Symbolic Politics Back in. Chicago Journals, s. 559-585.
 • Clarke, S., Hoggett, P., & Thompson, S. (2006a). Applying Theory in Practice: Politics and Emotions in Everyday Life. S. Clarke, P. Hoggett, & S. Thompson (Ed.) içinde, Emotion, Politics and Society, s. 59-69. New York: Palgrave Macmillan.
 • Clarke, S., Hoggett, P., & Thompson, S. (2006c). The Study of Emotion: An Introduction. S. Clarke, P. Hoggett, & S. Thompson (Ed.) içinde, Emotion, Politics and Society, s. 3-13. New York: Palgrave Macmillan.
 • Connolly, W. E. (2007). The Ethos of Revenge. Communication and Critical/Cultural Studies, 4(1), s. 93-97.
 • Çavdar, A. (2017). Görünür Fanteziler: Büyüklük Kimde Kalsın? T. Bora (Der.) içinde, İnşaat Ya Resulullah, s. 113-130. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Çavuşoğlu, E. (2017a). İnşaata Dayalı Büyüme Modelinin Yeni Osmanlıcılıkla Bütünleşerek Ulusal Popüler Proje Haline Gelişi: Kadim ideoloji Korporatizme AKP Makyajı. T. Bora (Der.) içinde, İnşaat Ya Resulullah, s. 77-94. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Çavuşoğlu, E. (2017b). İslamcı Neo-Liberalizmde İnşaat Fetişi ve Mülkiyet Üzerindeki Simgesel Hale. T. Bora (Der.) içinde, İnşaat Ya Resulullah, s. 131-152. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Çınar, A. (2001, Nisan). National History as a Contested Site: The Conquest of Istanbul and Islamist Negotiations of the Nation. Comparative Studies in Society and History, 43(2), s. 364-391.
 • Demertzis, N. (2013). Introduction: Theorizing the Emotions- Politics Nexus. N. Demertzis içinde, Emotions in Politics, s. 1-16. London: Palgrave Macmillan.
 • Demirağ, D. (2009). Ağır Nostalji İstanbul. http://www.birikimdergisi.com/guncel-yazilar/733/agir-nostalji-istanbul#.Wh072lVl-po adresinden alınmıştır
 • Edelman, M. (1971). Politics as Symbolic Action. New York: Academic Press Inc.
 • Edelman, M. (1967). The Symbolic Uses of Politics. Londra: University of Illinois Press.
 • Fantini, B., Moruno, D., & Moscoso, J. (2013). On Resentment: Past and Present. U.K.: Cambridge Scholars Publishing.
 • Gülhan, S. T. (2017). Devlet Müteahhidlerinden Gayrimenkul Geliştiricilerine, Türkiye’de Kentsel Rant ve Bir Meta Olarak Konut Üreticiliği: Konuta Hücum. T. Bora (Der.) içinde, İnşaat Ya Resulullah, s. 33-46. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Gürsel, K. (2014, Haziran 2). Fetihçinin Yeni Hedefi: Ayasofya. http://www.milliyet.com.tr/fetihcinin-yeni-hedefi ayasofya/dunya/ydetay/1891148/default.htm?utm_source=partners&utm_medium=gazeteoku.com&utm_campaign=feed adresinden alınmıştır
 • Keyder, Ç. (2006). İstanbul: Küresel ile Yerel Arasında. İstanbul: Metis Yayınları.
 • Lyman, P. (2004). The Domestication of Anger: The Use and Abuse of Anger in Politics. European Journal of Social Theory, 2(7), s. 133-147.
 • Mach, Z. (1993). Symbols, Conflict and Identity: Essays in Political Anthropology. U.S.A.: State University of New York Press.
 • Meltzer, B. R., & Musolf, G. (2002). Resentment and Ressentiment. Sociological Inquiry, 72(2), s. 240-255.
 • Nietzsche, F. (2011). Ahlakın Soykütüğü: Bir Polemik. Z. Alangoya (Çev.). İstanbul: Kabalcı Yayınevi.
 • Öney, S. (2016). İcad Edilen Bir Dış ve İç Sorun: Ayasofya. http://www.birikimdergisi.com/haftalik/7729/icat-edilen-bir-dis-ve-ic-sorun-ayasofya#.Wh0pDlVl-po adresinden alınmıştır.
 • Peker, A. U. (2015, Kasım-Aralık). AKP Döneminde Rövanşist Mimari. http://www.mimarlikdergisi.com/index.cfm?sayfa=mimarlik&DergiSayi=400&RecID=3789 adresinden alınmıştır.
 • Pickering, M., & Keightley, E. (2006). The Modalities of Nostalgia. Current Sociology, 54(6), s. 919-941.
 • Sears, D. O. (2001). The Role of Affect in Symbolic Politics. J. H. Kuklinski (Ed.) içinde, Citizens and Politics: Perspectives from Political Psychology, s. 14-40. Cambridge: Cambridge University Press.
 • Scheler, M. (2004). Hınç. A. Yılmaz (Çev.). İstanbul: Kanat Kitap.
 • Stockdale, K. (2013). Collective Resentment. Social Theory and Practice, 39(3), s. 501-521.
 • Tokdoğan, N. (2015). Asırlık Temkinin Sonu: Türkiye’de İslami-Muhafazakârlığın Pathosu. Birikim Dergisi (309-310), s. 193-201.
 • Tokdoğan, N. (2018). Yeni Osmanlıcılık: Hınç, Nostalji, Narsisizm. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Türk, B. (2017). Şantiyeler Kralı: Bir Yeni Zaman Muktediri Olarak Ali Ağaoğlu. T. Bora (Der.) içinde, İnşaat Ya Resulullah, s. 101-112. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Uluşahin, A. (2016). Atatürk Kültür Merkezinin 70 Yıllık Tarihi. http://kulturservisi.com/p/ataturk-kultur-merkezinin-70-yillik-tarihi adresinden alınmıştır.
 • Ure, M. (2015). Resentment/Ressentiment. Constellations, 22(4), s. 599-613.
 • Yılmaz, Z. (2017). The AKP and the Spirit of the New Turkey: Imagined Victim, Reactionary Mood and Resentful Sovereign. Turkish Studies.

Contact Us

13 + 4 =