Dr. Cuma Çiçek

 • Title: The Kurdish Question and the Search for a Solution (Part 1)
 • Başlık: Kürt Meselesi ve Çözüm Arayışları (Bölüm 1)
 • Date/Tarih: 19 Feb/Şub 2022

Recommended Readings / Önerilen Okumalar

 • Acar, Salih, Leyla Bilen Kazancık, Mustafa Caner Meydan ve Mustafa Işık. 2019. İllerin ve Bölgelerin Sosyo-Ekonomik Gelişmişlik Sıralaması Araştırması SEGE-2017. Ankara: Kalkınma Ajansları Genel Müdürlüğü.
 • Akkaya, Ahmet H. ve Joost Jongerden. 2011. “The PKK in the 2000s: Continuity through breaks?” Içinde Nationalisms and Politics in Turkey: Political Islam, Kemalism and the Kurdish Issue, editör Marlies Casier ve Joost Jongerden, 143–62. London: Routledge.
 • Günes, Cengiz. 2012. The Kurdish National Movement in Turkey: From Protest to Re-sistance. London & New York: Routledge
 • Gunes, Cengiz & Zeydanlıoğlu, Welat. 2017. The Kurdish Question in Turkey: New perspectives on violence, representation, and reconciliation. London & New York: Routledge.
 • Bayramoğlu, Ali. 2015. “Çözüm Süreci: Siyasetten Silaha”. Londra.
 • Benedikter, Thomas. 2009. The World’s Modern Autonomy Systems: Concepts and Experiences of Regional Territorial Autonomy. Bolzano/Bozen: EURAC Research – Institute of Minority Rights.
 • Bozarslan, Hamit. 2000. “’Why the Armed Struggle?’ Understanding the Violence in Kurdistan of Turkey”. Içinde The Kurdish Conflict in Turkey: Obstacles and Changes for Peace and Democracy, editör Ferhad Ibrahim ve Gülistan Gürbey, 17–30. New York: St. Martin’s Press.
 • ———. 2005. “Türkiye’de Kürt Milliyetçiliği: Zımni Sözleşmeden İsyana (1919-1925)”. Içinde Kürt Milliyetçiliğinin Kökenleri, editör Abbas Vali. İstanbul: Avesta Yayınları.
 • ———. 2012. “Between Integration, Autonomization and Radicalization. Hamit Bozarslan on the Kurdish Movement and the Turkish Left”. European Journal of Turkish Studies (Online), sayı 14. http://ejts.revues.org/4663.
 • Bozarslan, Mehmet Emin. 1966. Doğunun Sorunları. Ankara: İş Matbaası.
 • Bozkurt, Serhat ve Alişan Akpınar, ed. 2011. Osmanlı Kürdistanı – Kurdistana Osmanî. İstanbul: bgst Yayınları.
 • Bruinessen, Martin van. 1992. Agha, Shaikh, and State: The Social and Political Structure of Kurdistan. London: Zed Book Ltd.
 • Çandar, Cengiz. 2014. Mezopotamya Ekspresi: Bir Tarih Yolculuğu. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Çiçek, Cuma. 2011. “Elimination or Integration of Pro-Kurdish Politics: Limits of the AKP’s Democratic Initiative”. Turkish Studies 12:1, 15–26.
 • ———. 2012. “Etnik ve Sınıfsal İnşa Süreçleri Bağlamında Kürt Meselesi: Bölgesel Eşitsizlik ve Bölgesel Özerklik”. Praksis, sayı 28: 11–42.
 • ———. 2015. Ulus, Din, Sınıf: Türkiye’de Kürt Mutabakatının İnşası. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • ———. 2016. “Kurdish Identity and Political Islam under AKP Rule”. Research and Policy on Turkey, 1:2 147–163.
 • ———. 2017. The Kurds of Turkey: National, Religious and Economic Identities. London & New York: I.B. Tauris.
 • ———. 2017. “Kurds and Elections Under the AK Party’s Rule: The Shifting Internal and External Borders of the Kurdish Political Region”. Içinde Authoritarian Politics in Turkey: Elections, Resistance and the AKP, editör Bahar Baser ve Ahmet Erdi Öztürk, 157–88. London & New York: I. B. Tauris.
 • ———. 2018. Süreç: Kürt Çatışması ve Çözüm Arayışları. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • ———. 2021. Power-Sharing and Decentralization in the Context of The Kurdish Issue and Political Peace. İstanbul: Hafıza Merkezi.
 • Demirkent, Dinçer. 2018. “Türkiye’de Cumhuriyetin Kuruluşu ve Sorunu: 1921 ve 1924 Anayasaları”. Ayrıntı Dergi, sayı 25. https://ayrintidergi.com.tr/turkiyede-cumhuriyetin-kurulusu-sorunu-1921-ve-1924-anayasalari/.
 • Dinçer, Ömer. 2020. Türkiye’de Değişim Yapmak Neden Bu Kadar Zor? İstanbul: Alfa Yayınları.
 • Duman, Yasin. 2016. Rojava: Bir Demokratik Özerklik Deneyimi. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Dündar, Fuat. 2008. Modern Türkiye’nin Şifresi: İttihat ve Terakki’nin Etnisite Mühendisliği (1913-1918). İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Gezici, Ferhan. 2014. “Bölüm 2: Bölge Sınırlarının Saptanmasında Yararlanılacak Ölçütler”. Içinde Türkiye’de Bölgesel Yönetim: Bir Model Önerisi, editör Fikret Toksöz ve Ferhan Gezici, 17–29. İstanbul: TESEV Yayınları. https://www.tesev.org.tr/wp-content/uploads/rapor_Turkiyede_Bolgesel_Yonetim_Bir_Model_Onerisi.pdf.
 • Gürer, Çetin. 2015. “Etnik-Ulusal Sorunların Çözümünde Özerklik Uygulamaları Kürt Sorunu ve Demokratik Özerklik”. Ankara Üniversitesi.
 • Güvenç, Murat ve Hasan Kirmanoğlu. 2009. Türkiye Seçim Atlası: 1950-2009. İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Hassanpour, Amir. 1992. Nationalism and Language in Kurdistan, 1918-1985. New York: Mellen Research University Press.
 • İmset, İsmet G. 1993. PKK: Ayrılıkçı Şiddetin 20 Yılı (1973‐1992). Ankara: Turkish Daily News Yayınları.
 • Keyman, E. Fuat, Çağlar Keyder, Fırat Genç, Ayşe Köse Badur ve Pelin Yenigün Dilek. 2017. Kent-Bölge: Yerel Kalkınmada Yeni Dinamikler Türkiye’nin Kentlerinden Kentlerin Türkiyesi’ne. Türk Giriş. İstanbul.
 • Koçak, Burak. 2019. “Prens Sabahaddin: Siyasi, Toplumsal ve İktisadi Fikirleri”. İstanbul Üniversitesi.
 • Koçak, Cemil. 2010. Umumî Müfettişlikler (1927-1952). İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Kolsto, Pal. 2002. “Territorial Autonomy as a Minoriyt Rights Regime in Post-Communist Societies”. Içinde Can Liberal Pluralism be Exported?: Western Political Theory and Ethnic Relations in Eastern Europe, 200–219. Oxford: The Oxford University Press.
 • Kymlicka, Will. 2002. “Western Political Theory and Ethnic Relations in Eastern Europe”. Içinde Can Liberal Pluralism be Exported?: Western Political Theory and Ethnic Relations in Eastern Europe, editör Will Kymlicka ve Mağda Opalski, 13–105. Oxford: The Oxford University Press.
 • Lapidoth, Ruth. 1996. Autonomy: Flexible Solutions to Ethnic Conflicts. Washington, DC: United States Institute of Peace Press.
 • Lijphart, Arend. 2012. Patterns of Democracy: Government Forms and Performance in Thirty-Six Countries. New Haven & London: Yale University Press.
 • Mardin, Şerif. 1973. “Cetner-Periphery Relations: A Key to Turkish Politics?” Daedalus 102 (1): 169–90.
 • O’Shea, Maria Theresa. 2004. Trapped Between the Map and Reality: Geopraphy and Perception of Kurdistan. Florida: Routledge.
 • Ökten, Kerem. 2004. “Incorporating the Time and Space of the Ethnic ‘Other’: Natioanlism and Space in Southest Turkey in Ninteenth and Twentieth Centuries”. Nation and Nationalism 10 (4): 559–78.
 • Özdemirkıran, Merve. 2013. “Construire Un Etat, Briser Des Tabous: Les Hommes D’affaires de Turquie Entre La Construction Étatique Du Gouvernement Régional Du Kurdistan (GRK) et La Politique Étrangère de La Turquie”. SciencesPo.
 • Özoğlu, Hakan. 2004. Kurdish Notables and the Ottoman State: Evolving Identities. New York: State University of New York Press.
 • Perouse, Jean-François. 2005. “Reposer la ‘question kurde’”. Içinde La Turquie, editör Semih Vaner, 357–87. Paris: Fayard.
 • Research, Uppsala Universitet Department of Peace and Conflict. 2019. “Turkey: Kurdistan”. Uppsala Conflict Data Program. 2019. https://ucdp.uu.se/conflict/354.
 • Tanör, Bülent. 2009. Türkiye’de Kongre İktidarları (1918-1920). İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Taştekin, Fehim. 2016. Rojava: Kürtlerin Zamanı. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Toksöz, Fikret ve Ferhan Gezici. 2014. “Türkiye’de Bölgesel Yönetim: Bir Model Önerisi”. İstanbul. https://www.tesev.org.tr/wp-content/uploads/rapor_Turkiyede_Bolgesel_Yonetim_Bir_Model_Onerisi.pdf.
 • Üngör, Uğur Ümit. 2016. Modern Türkiye’nin İnşası. Doğu Anadolu’da Ulus, Devlet ve Şiddet (1913-1950). İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Ünlü, Barış. 2018. Türklük Sözleşmesi: Oluşumu, İşleyişi ve Krizi. Ankara: Dipnot Yayınları.
 • Uygun, Oktay. 2012. “Yeni Anayasada Yerel ve Bölgesel Yönetim için Öneriler”. İstanbul: TESEV.
 • Vali, Abbas. 2003. “Genealogies of the Kurds: Constructions of Nation and Nationnal Identity in Kurdish Historical Writings”. Içinde Essays on the Origins of Kurdish Nationlism, editör Abbas Vali, 58–105. Costa Mesa: Mazda Publishers.
 • White, Paul. 2000. Primitive Rebels or Revolutionary Modernizers : the Kurdish national movement in Turkey. London & New York: Zed Books
 • Yeğen, Mesut. 2006. Müstakbel Türk’ten Sözde Vatandaşa Cumhuriyet ve Kürtler. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • ———. 2011. Devlet Söyleminde Kürt Meselesi. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • ———. 2011. Son Kürt İsyanı. İstanbul: İletişim Yayınları.
 • ———. 2016. “Armed struggle to peace negotiations: Independent Kurdistan to democratic autonomy, or the PKK in context.” Middle East Critique, 25:4, 365-383.
 • Yeğen, Mesut, Tol, U. Ulaş & Çalışkan, M. Ali. 2016. “Ethnicity and Elections in Eastern Turkey: What do the Kurds Want?Contemporary Review of the Middle East, 7:4, 446-463.

Contact Us

1 + 13 =